kiescoach gescheiden scheiding amsterdamKIES is een spel- en praatgroep voor kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties.

 

Echtscheidingen zijn niet meer uit onze samenleving weg te denken. Na een sterke stijging van het aantal echtscheidingen in de jaren zeventig en tachtig, is het echtscheidingscijfer in Nederland de laatste decennia hoog en stabiel gebleven. Bij steeds meer echtscheidingen zijn kinderen betrokken.

 

Elk kind dat een scheiding van zijn of haar ouders meemaakt heeft recht op aandacht voor wat het meemaakt. Om deze reden is de slogan van KIES: ’soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt’. De methode KIES maakt het mogelijk dat kinderen spelenderwijs (jongeren middels gesprekken) leren omgaan met wat hen is overkomen en eigen keuzes maken voor gevoel en gedrag dat daarbij hoort.

 

Bij een scheiding waarbij kinderen zijn betrokken komt heel veel kijken en hangt veel met elkaar samen. In het schema hieronder kunt u dit terugvinden:

 

Als een ouder en kind een scheiding doormaken doorlopen zij elk een rouwproces dat bestaat uit verschillende fases:

 

  • de ontkenningsfase;
  • de protestfase;
  • desorganisatiefase;
  • reorganisatiefase.

 

Ouders en kinderen doorlopen deze fases meestal niet gelijktijdig. Bovendien doorlopen kinderen meestal de fases op een andere manier dan hun ouders. ook heeft de ene ouder/ kid meer tijd nodig dan de andere om de verschillende fases te doorlopen. Ieders persoonlijke situatie speelt een rol bij de acceptatie en verwerking. Voor de een kan de scheiding een opluchting zijn en voor de ander een verschrikkelijke aankondiging. De scheiding is in ieder geval meestal voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis waarin geheel verschillend wordt omgegaan met de gevoelens en gedachten die je daarbij hebt. Het goed kunnen doorlopen van de verschillende fases voorkomt blijvende schade en blokkades in de persoonlijke ontwikkeling van ouder en kind.

 

 

Ouders

Kind
Periode van herkenning

Het wordt duidelijk dat ouders niet samen verder willen of kunnen.Kind merkt nog niets of voelt dat er iets niet goed gaat.
Beslissingsfase Crisisfase

De scheiding overkomt het kind.

Alles wordt straks anders.

De scheiding wordt een feit

Herstructureringsfase

Het leven wordt opnieuw ingericht en vorm gegeven.
Aanpassingsfase

Er wordt opnieuw vormgegeven aan het leven van het kind.

Autonoom leven

Ouders gaan hun eigen leven oppakken / vrijheid.
Stabiliseringsfase

Kind moet wennen aan het nieuwe ritme.

Deze periode is voor het kind een dynamische periode.

 

Kinderen doorlopen deze rouwfases vaak zonder hulp en dit betekent nogal wat.

Ze moeten de scheiding gaan begrijpen, gaan ontdekken, leren omgaan met verlies, omgaan met boosheid en woede, verwerken van schuldgevoelens, accepteren van het permanente karakter van de scheiding.

Daarnaast moeten kinderen leren omgaan met twee werelden, een bij moeder en een bij vader. Steeds vaker krijgen kinderen ook te maken met nieuwe samengestelde gezinnen, nieuwe familieleden om te leren kennen en rekening mee te houden.

 

kiesDoor middel van lotgenotencontact bij Vita middels het programma KIES is het mogelijk geworden om alle kinderen die een scheiding meemaken een kort laagdrempelig en preventief programma aan te bieden. Kinderen missen vaak veiligheid, stabiliteit en geborgenheid. De meeste kinderen hebben diep van binnen er behoeft aan om hierover te praten met iemand die hen begrijpt, en dan het liefst nog leeftijdsgenoten in een klein veilig groepje bij elkaar.

 

Deelname aan KIES kan kinderen/ jongeren hulp bieden bij het zelf leren omgaan met de voor hen zo veranderende situatie. Kinderen/jongeren leren de scheiding beter te begrijpen, vanuit verschillende perspectieven de scheiding te bekijken en te kiezen voor eigen gedachten, gevoel, gedrag en handelen. Door met elkaar te herkennen en erkennen voelen kinderen/jongeren dat zij ertoe doen en dat wat zij voelen en ervaren er mag zijn, maar ook dat je ermee om kunt leren gaan en het leven ook weer fijn kan gaan worden.

 

Wanneer kinderen aan KIES meedoen worden problemen makkelijker bespreekbaar met het kind. het proces van verwerken en accepteren dat kinderen doorlopen zal sneller gaan, problemen krijgen minder kans zich op te stapelen en zo kunnen kinderen weer de draad op pakken en aan het normale leerproces gaan deelnemen. een grote groep kinderen heeft hierdoor minder zorg nodig van een leerkracht, intern begeleider, maatschappelijk werk, enz. de kinderen waarvan de problemen ernstiger blijken te zijn zullen herkend worden en krijgen vanuit Vita hulp op maat aangeboden.